Svenska Kommittén för Vietnam, Laos och Kambodja

 

 

Stadgar för Svenska Kommittén för Vietnam, Laos och Kambodja


(Rediverad 2017)§ 1. Namn

Organisationens namn är Svenska Kommittén för Vietnam, Laos och Kambodja. Den har sitt säte i Stockholm.


§ 2. Syften

Svenska Kommittén för Vietnam, Laos och Kambodja är partipolitiskt och religiöst obunden och har som syfte att stödja folken i Vietnam, Laos och Kambodja i deras strävan att slå vakt om sitt oberoende, frihet och fred, och att utveckla sina respektive länder med demokratiska medel. Kommittén vill bidra med kunskapsutbyte och information, samt medverka till kontakter mellan de tre länderna och Sverige.


§ 3. Uppgifter

Kommitténs arbete bedrivs huvudsakligen genom öppen debatt med institutioner och enskilda personer som genom sin verksamhet förvärvat erfarenhet och insikter i såväl historiska som samtida sociala, kulturella, eller ekonomiska förhållanden i regionen för de tre länderna, och som därför förvaltar betydande kunskapskapital.


Vidare verkar Kommittén för att i social handling omsätta insikter som kan bidra till minskat mänskligt lidande till följd av strukturellt våld, eller väpnade konflikter.

 

Föreningen vill generellt verka för ökad

-kunskap om de tre ländernas kultur, utveckling och problem

-ökat samarbete mellan institutioner och organisationer

-dialog om mänskliga rättigheter och demokrati


§ 4. Medlemskap

Medlemskap i Kommittén kan erhållas dels av enskilda personer, dels av riks-och lokalorganisationer, vilka vill verka för Kommitténs syften.


§ 5. Organisation

Kommitténs högsta beslutande organ är dess årsmöte. Styrelsen, som väljs på årsmöte, skall bestå av minst sju och högst elva personer, varav två eller tre personer är suppleanter. Ordförande och kassör väljs separat av årsmötet. Styrelsen utser inom sig vice ordförande och sekreterare. Den är beslutsför om minst hälften av ledamöterna deltar i beslutet. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst. Styrelsemötena ska protokollföras.


Styrelsen skall verka för att främja föreningen syften, främst genom att följa utvecklingen i de tre länderna, förbereda årsmöten, samt att ordna seminarier.


§ 6. Årsmöte

Verksamhetsåret omfattar perioden 1 januari – 31 december. Årsmötet ska hållas senast 31 mars. Kallelse till årsmöte ska utgå 4 veckor före mötet. Förslag till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda 2 veckor före mötet.


Följande ärenden ska behandlas på årsmötet:

a) fråga om mötets stadgemässiga utlysande

b) val av mötesfunktionärer

c) styrelsens verksamhetsberättelse

d) ekonomiska berättelser för Kommittén och Vietnamhjälpen

e) revisorernas berättelser

f) fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

g) val av ordförande

h) val av kassör

i) val av övriga styrelseledamöter

j) val av suppleanter

k) val av revisorer och revisorssuppleant

l) val av valberedning om tre personer


Årsmötet fattar endast beslut i frågor som väckts i form av förslag eller styrelseförslag


§ 7. Beslutsformer

Vid årsmötet äger medlem rätt att rösta. Alla frågor avgörs med enkel röstövervikt utom sådana som rör stadgeändringar eller Kommitténs upplösning. Vid lika röstetal i fråga om val, ska lottning ske. Vid lika röstetal i övriga frågor har ordföranden utslagsröst.


§ 8. Avgifter

Medlemsavgifter för riksorganisation, lokalorganisation och individuell medlem fastställs av årsmötet.


§ 9. Stadgeändringar

Ändring av dessa stadgar kan endast beslutas av årsmötet med två tredjedels majoritet av de i omröstningen deltagande.


§ 10. Upplösning

För upplösning av Kommittén krävs beslut med två tredjedels majoritet på årsmötet. Sådant beslut om upplösning ska bekräftas av ett extra inkallat möte inom 1 månad från årsmötet.Stadgarna finns även att ladda ner som pdf här.

Copyright @ All Rights Reserved