Stadgar för Svenska Kommittén för Vietnam, Laos och Kambodja

antagna vid årsmötet 28 mars 2019

 

 • 1. Namn

Organisationens namn är Svenska Kommittén för Vietnam, Laos och Kambodja. Den har sitt säte i Stockholm. Hemsida: www.skvlk.se och e-postadress: kontakt@skvlk.se


 • 2. Syften

Svenska Kommittén för Vietnam, Laos och Kambodja är partipolitiskt och religiöst obunden och har som syfte att stödja folken i Vietnam, Laos och Kambodja i deras strävan att slå vakt om sitt oberoende, frihet och fred, och att utveckla sina respektive länder med demokratiska medel. Kommittén vill bidra med kunskapsutbyte och information, samt medverka till kontakter mellan de tre länderna och Sverige.


 • 3. Uppgifter

Kommitténs arbete bedrivs genom öppen debatt med institutioner och enskilda personer som genom sin verksamhet förvärvat erfarenhet och insikter i såväl historiska som samtida sociala, kulturella, eller ekonomiska förhållanden i regionen för de tre länderna, och som därför förvaltar betydande kunskapskapital.

Föreningen vill verka för

 • kunskap om de tre ländernas kultur, utveckling och problem
 • dialog om mänskliga rättigheter och demokrati
 • 4. Medlemskap

Medlemskap i Kommittén erhålls genom att betala gällande årsavgift.


 • 5. Organisation

Kommitténs högsta beslutande organ är dess årsmöte. Styrelsen, som väljs på årsmöte, skall bestå av minst fem och högst åtta personer. Ordförande och kassör väljs separat av årsmötet. Styrelsen utser inom sig sekreterare. Den är beslutsför om minst hälften av ledamöterna deltar i beslutet. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst. Styrelsemötena ska protokollföras.

Styrelsen skall verka för att främja Kommitténs syften, främst genom att följa utvecklingen i de tre länderna, förbereda årsmöten, och ordna seminarier.


 • 6. Årsmöte

Verksamhetsåret omfattar perioden 1 januari – 31 december. Årsmötet ska hållas senast 31 mars. Kallelse till årsmöte ska utgå 4 veckor före mötet. Förslag till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda 2 veckor före mötet.

Följande ärenden ska behandlas på årsmötet:

 1. fråga om mötets stadgemässiga utlysande
 2. val av mötesfunktionärer
 3. styrelsens verksamhetsberättelse
 4. ekonomiska berättelse för Kommittén
 5. revisorernas berättelse
 6. fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 7. val av ordförande
 8. val av kassör
 9. val av övriga styrelseledamöter
 10. val av revisor
 11. val av valberedning om tre personer

Årsmötet fattar endast beslut i frågor som väckts i form av förslag eller styrelseförslag


 • 7. Beslutsformer

Vid årsmötet äger medlem rätt att rösta. Alla frågor avgörs med enkel röstövervikt utom sådana som rör stadgeändringar eller Kommitténs upplösning. Vid lika röstetal i fråga om val, ska lottning ske. Vid lika röstetal i övriga frågor har ordföranden utslagsröst.


 • 8. Avgifter

Medlemsavgifter fastställs av årsmötet.


 • 9. Stadgeändringar

Ändring av dessa stadgar kan endast beslutas av årsmötet med två tredjedels majoritet av de närvarande medlemmarna.


 • 10. Upplösning

För upplösning av Kommittén krävs beslut med två tredjedels majoritet på årsmötet. Sådant beslut om upplösning ska bekräftas av ett extra inkallat möte mellan fyra och åtta veckor efter årsmötet.

Här är stadgarna i utskrivbar version, i pdf-format.